Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh (CKPS) được định nghĩa là một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà trong đó giá trị của CKPS phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở (CKCS). Hiện ở Việt Nam nhà đầu tư có 2 sản phẩm CKPS là hợp đồng tương lai và chứng quyền có bảo đảm.