Chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) là một loại chứng khoán phái sinh (CKPS) do công ty chứng khoán (CTCK) phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở.